Sakrament chrztu świętego jest wprowadzeniem człowieka we wspólnotę wiary. Od tego momentu domem staje się Kościół. Wraz z łaską sakramentu chrztu zostaje w człowieku zaszczepione ziarnko wiary. Teraz to ziarnko domaga się troski ze strony najbliższych i wspólnoty Kościoła. Jest wezwaniem do wyruszenia w drogę wiary.

Dokumenty potrzebne do chrztu dziecka

 • akt urodzenia dziecka,
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania, że dana osoba może pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego dane chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania).

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 • jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest, przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje (a gdy tych nie ma - przez proboszcza lub szafarza chrztu),
 • ukończył 16 lat,
 • jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii,
 • prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić,
 • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej,
 • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Rzeczy potrzebne do chrztu: świeca, biała szatka.

Czas zgłoszenia: zwykle najpóźniej na trzy tygodnie przed chrztem. Koniecznie jednak skontaktuj się z kancelarią parafialną i dopytaj o szczegóły.

Chrztu udzielamy w pierwszą niedzielę miesiąca w czasie Mszy Św. o godz. 11.00.

Przygotowanie do Pierwszej Komunii i Spowiedzi Świętej trwa 2 lata i obejmuje czas nauki dzieci w klasie II i III szkoły podstawowej.

W ramach przygotowania:

 • Dzieci uczestniczą w katechezie szkolnej.

 • Przygotowanie obejmuje również udział w katechezach parafialnych, zarówno dla klasy drugiej jak i trzeciej. Katecheza parafialna odbywa się w naszym domu parafialnym (czytelnia).

 • Dzieci uczestniczą regularnie w niedzielnej Mszy Świętej gromadząc pamiątki z uczestnictwa w niej.

 • Dzieci biorą udział w Mszy Świętej szkolnej.

Droga do dojrzałości nie jest łatwa. Wymaga wiele trudu i poświęceń. Na tej drodze pojawia się Bóg - Bóg zatroskany o młodego człowieka. Jego troska to troska o pełne człowieczeństwo, człowieczeństwo dojrzałe. Troska ta wyraża się poprzez sakrament bierzmowania. Potężny sakrament Ducha Świętego. Sakrament dotykający całego życia i wyrażający się w darach Ducha Świętego, które od tego momentu budują codzienne życie człowieka. Życie zogniskowane wokół wiary w Boga Jezusa Chrystusa. Wiary dojrzałej, odpowiedzialnej i wyrażanej postawą pobożności i miłości.

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania

Przygotowanie do bierzmowania trwa rok. Odbywa się ono przy parafii do której należy kandydat/-ka. Czas przygotowania to czas pogłębiania swojej wiary, poprzez uczestnictwo w życiu liturgicznym Kościoła. Niedzielna Msza Święta, nabożeństwa oraz rekolekcje są tego fundamentem. Dodatkowo obok świadectwa pobożności potrzebne jest pogłębienie wiedzy z zakresu religii katolickiej.

Przyjmując sakrament bierzmowania chrześcijanin wezwany jest do obrony swojej wiary i świadczenia o niej przed innymi, przed całym światem. Teraz już nie tylko żyje dla siebie, ale zaczyna żyć swoją wiarą dla innych. Dlatego też bierzmowanie, której jest dopełnieniem chrztu świętego, jest również potwierdzeniem przynależności do wspólnoty Kościoła.

Spotkania formacyjne mające na celu przygotowanie do sakramentu bierzmowania odbywają się:

 • w grupach (2 cykle semestralne po 9 spotkań),

 • udział w rekolekcjach formacyjnych.

Dopuszczenie do sakramentu bierzmowania:

 • Osoba pragnąca przyjąć z rąk Księdza Biskupa sakrament bierzmowania zobowiązana jest do zaangażowania w życie wiarą. Odpowiedzialność ta spoczywa zarówno na młodym człowieku jak i jego rodzinie.

 • Świadek do sakramentu bierzmowania musi być osobą bierzmowaną i przyjmującą sakramenty święte. Posługi świadka osoby bierzmowanej nie mogą pełnić jej rodzice.

 • Imię wybierane przy okazji sakramentu bierzmowania powinno wyrażać pragnienie posiadania szczególnego patrona, świętego lub błogosławionego, który swoim życiem i postawą wiary wspomagać będzie człowieka w jego dążeniu ku dojrzałości chrześcijańskiej.

Serdecznie zachęcamy do korzystania z sakramentu spowiedzi św. Okazja codziennie 20 minut przed Mszą świętą.

Sakrament małżeństwa wpisuje się w życiowe powołanie człowieka do wspólnoty małżeńskiej. Jest wyrazem pragnienia Boga, by miłość między kobietą i mężczyzną, była miłością ofiarną, miłością agape. Ta trudna ale zarazem prawdziwa miłość, w której mąż jest dla żony a żona dla męża, jest możliwa tylko we współpracy z Bogiem. Dlatego sakramentalne Błogosławieństwo małżonków jest zaproszenie Boga do wspólnego życia. Tak by było ono piękną szkoła miłości dla kolejnych pokoleń.

:: Dokumenty wymagane do zawarcia sakramentalnego małżeństwa ::

Wymagane dokumenty w Urzędzie Stanu Cywilnego:

 • W przypadku panny lub kawalera:
  • odpis skrócony aktu urodzenia,

  • dowód osobisty do wglądu.

 • W przypadku wdowy lub wdowca:
  • odpis skrócony aktu urodzenia,

  • odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka,

  • dowód osobisty do wglądu.

Odpisy aktu urodzenia można pobrać tylko w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia. Istnieje możliwość przesłania odpisu z Urzędu Stanu Cywilnego np. z innego miasta do urzędu w miejscu zamieszkania narzeczonej (-nego). Należy wystąpić wtedy ze specjalnym wnioskiem w Urzędzie Stanu Cywilnego, w którym załatwiać będziemy resztę formalności.

Wymagane dokumenty w parafii:

 • dowody osobiste,

 • świadectwa chrztu oraz świadectwa,

 • bierzmowania narzeczonych, które pobiera o się z parafii chrztu,

 • świadectwa nauki religii ze szkoły,

 • zaświadczenie z USC o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego,

 • zaświadczenie o ukończeniu nauk przedmałżeńskich przez narzeczonych i odbycia spotkań w poradni rodzinnej,

 • zaświadczenie o wygłoszeniu/wywieszeniu zapowiedzi w parafiach narzeczonych po spisaniu protokołu przedmałżeńskiego,

 • zaświadczenia o odbyciu przez narzeczonych co najmniej dwóch spowiedzi. (Po spisaniu protokołu przedmałżeńskiego).

Sakrament chorych udzielany jest na każde życzenie. Dodatkowo osoby, które pragną go przyjąć (lub chorzy, którzy chcą przyjąć Komunię św.) są odwiedzane w każdą pierwszą sobotę miesiąca od godz. 8.00.

Prosimy o ich zgłaszanie w kancelarii lub zakrystii.